شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

برای اخذ شهروندی ترکیه احتمالات مختلفی وجود دارد. در زیر به اختصار به این راه ها می پردازیم. با این حال، موضوع اصلی مقاله ما “اخذ تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری یا خرید مسکن” است. اخذ تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری فرصتی است که به فرد این حق را می دهد تا با ارائه سایر … ادامه خواندن شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری